Đơn hàng nổi bật

 • Số lượng: 18 Nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOTTORI
 • Ngày tuyển: 18/04/2023
 • Lương: 148.383 – 165.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 09 Nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOTTORI
 • Ngày tuyển: 18/04/2023
 • Lương: 148.383 Yên/tháng
 • Số lượng: 09 Nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Hiroshima
 • Ngày tuyển: 18/04/2023
 • Lương: 161.588 Yên/tháng
 • Số lượng: 27 nữ, 06 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Tokyo, Kanagawa
 • Ngày tuyển: 23/03/2023
 • Lương: 168.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 06 Nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Hiroshima
 • Ngày tuyển: 06/03/2023
 • Lương: 160.580 Yên/tháng
 • Số lượng: 06 Nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Hiroshima
 • Ngày tuyển: 06/03/2023
 • Lương: 150.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 12 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Hiroshima
 • Ngày tuyển: 06/03/2023
 • Lương: 161.588 Yên/tháng
 • Số lượng: 06 Nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Hiroshima
 • Ngày tuyển: 06/03/2023
 • Lương: 153.534 Yên/tháng

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Lương

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC