Đơn hàng nổi bật

 • Số lượng: 04 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOKYO, OSAKA
 • Ngày tuyển: 26/11/2023
 • Lương: 200.000 - 220.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 04 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: HIROSHIMA
 • Ngày tuyển: 06/11/2023
 • Lương: 174.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 04 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: CHIBA
 • Ngày tuyển: 03/11/2023
 • Lương: 183.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 12 nữ dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOCHIGI
 • Ngày tuyển: 19/10/2023
 • Lương: 160.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 09 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 23/10/2023
 • Lương: 156.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 06 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: KANAGAWA
 • Ngày tuyển: 24/10/2023
 • Lương: 179.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 15 nữ và 03 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOKYO, KANAGAWA
 • Ngày tuyển: 03/10/2023
 • Lương: 175.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 06 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: OSAKA
 • Ngày tuyển: 08/09/2023
 • Lương: 180.000 Yên/tháng

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Lương

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC