Đơn hàng nổi bật

 • Số lượng: 03 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOKYO
 • Ngày tuyển: 28/04/2024
 • Lương: 190.000 Yên/ tháng
 • Số lượng: 03 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: KANAGAWA
 • Ngày tuyển: 26/04/2024
 • Lương: 250.000 Yên/ tháng
 • Số lượng: 03 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: HIROSHIMA
 • Ngày tuyển: 12/04/2024
 • Lương: 168.518 Yên/ tháng
 • Số lượng: 04 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: SAITAMA
 • Ngày tuyển: 08/04/2024
 • Lương: 160.000 Yên/ tháng
 • Số lượng: 12 nữ dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOKYO, KANAGAWA
 • Ngày tuyển: 27/03/2024
 • Lương: 175.000 Yên/ tháng
 • Số lượng: 06 nữ dự tuyển
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 15/03/2024
 • Lương: 150.000 Yên/ tháng
 • Số lượng: 06 nữ dự tuyển
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 05/03/2024
 • Lương: 156.000 Yên/ tháng
 • Số lượng: 04 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: TOKYO, OSAKA
 • Ngày tuyển: 26/11/2023
 • Lương: 200.000 - 220.000 Yên/tháng

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Lương

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC