Đơn hàng nổi bật

 • Số lượng: 09 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Tokyo
 • Ngày tuyển: 29/12/2022
 • Lương: 184.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 03 nam dự tuyển
 • Nơi làm việc: Saitama
 • Ngày tuyển: 19/12/2022
 • Lương: 168.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 2 Nam
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 05/12/2022
 • Lương: 160.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 2 Nữ
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 30/11/2022
 • Lương: 150.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 2 Nữ
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 30/11/2022
 • Lương: 150.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 2 Nữ
 • Nơi làm việc: KOCHI
 • Ngày tuyển: 30/11/2022
 • Lương: 157.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 5 nữ
 • Nơi làm việc: TOCHIGI
 • Ngày tuyển: 28/11/2022
 • Lương: 166.000 Yên/tháng
 • Số lượng: 2 Nam
 • Nơi làm việc: TOYAMA
 • Ngày tuyển: 08/11/2022
 • Lương: 141.000 Yên/tháng

Đơn hàng mới nhất

Ngành nghề Số lượng Nơi làm việc Ngày tuyển Lương

QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN, HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC